acebook

am

o9dA

Polityka Prywatności

Data dokumentu – 30 stycznia 2024 r.

Cześć, jestem Ola. Ochrona Prywatności Użytkowników Serwisów internetowych grupy Architektka Komunikacji ma dla mnie i mojego teamu ogromne znaczenie. W związku z tym publikuję dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach naszych Serwisów (architektkakomunikacji.pl, architektkakomunikacji.shop oraz architektkakomunikacji.circle.so) i działającej w ich ramach Platformy.

1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1.1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO – więcej na https://gdpr-info.eu/) wskazujemy, że Administratorem danych osobowych jest spółka Architektka Komunikacji sp. z o.o., ul. Emilii Gierczak 3/13, 00-910 Warszawa zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000846740, REGON 386336011, NIP 9522207058.
1.2. Administrator zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, udzieloną zgodą oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
1.3. Z uwagi na szczególną ochronę danych osobowych Użytkowników, którzy mogą nie być świadomi ryzyka, konsekwencji, zabezpieczeń i praw im przysługujących w związku z przetwarzaniem danych osobowych, Serwisy nie wykorzystują bez Twojej zgody Twoich danych osobowych do celów marketingowych innych niż wiadomości handlowe przesyłane w treści Newsletter’a.
1.4. Zbierane przez Administratora dane osobowe Użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Was zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych.
1.5. Spółka, jako Administrator danych osobowych Użytkowników, może w drodze umowy udostępniać powierzone jej dane osobowe innym podmiotom zewnętrznym świadczącym na jej rzecz usługi i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług, w szczególności takich jak usługi prawne, audytorskie i księgowe, jak również dostawcom usług informatycznych on-line, w tym dostawcom zagranicznym spoza terytorium EOG.
1.6. Z uwagi na fakt, że nasze usługi wymagają do swojego prawidłowego funkcjonowania korzystania z usług oferowanych przez podmioty trzecie takie jak m.in. zewnętrzny hosting, obsługa płatności czy obsługa platformy circle.so, wykorzystujemy i udostępniamy w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania naszych usług Twoje dane osobowe takim podmiotom jak:
1.6.1. OVH https://www.ovhcloud.com/pl/terms-and-conditions/privacy-policy/
1.6.2. Circle.so https://app.circle.so/eu-privacy
1.6.3. Google Inc. https://policies.google.com/technologies/partner-sites
1.6.4. Woocommers https://woo.com/fr-be/privacy%20policy/
1.6.5. Stripe https://stripe.com/en-pl/privacy
1.6.6. Meta https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_help_center_ig_data_policy_redirect
1.7. Każdemu Użytkownikowi, który udostępnił nam swoje dane osobowe, zapewniamy w każdej chwili dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich udzielenia uniemożliwia zawarcie umowy świadczenia Usług. Użytkownikowi przysługuje w szczególności wskazane poniżej prawo:
1.7.1. dostępu do danych osobowych użytkownika (art. 15 RODO): Użytkownik ma prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy jego dane osobowe, a także dostępu do danych osobowych i powiązanych informacji dotyczących tego przetwarzania (np. celów przetwarzania lub kategorii danych osobowych),
1.7.2. do korekty (art. 16 RODO): Użytkownik ma prawo do sprostowania swoich danych osobowych, zgodnie z prawem,
1.7.3. do usunięcia (art. 17 RODO): Użytkownik ma prawo poprosić nas o usunięcie swoich danych osobowych, zgodnie z prawem. Prawo to może być wykonywane między innymi: (I) gdy jego dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone; (II) w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 (1) (a) lub art. 9 (2) (a) RODO i jeżeli nie ma innej podstawy prawnej do przetworzenia; (III) w przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 (1) GDPR i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub gdy sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 (2) RODO; lub, (IV) w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych,
1.7.4. ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO): Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w ograniczonych okolicznościach, w tym: (I) w przypadku zakwestionowanie dokładności danych osobowych; (II) gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem i Użytkownik sprzeciwia się usunięciu swoich danych osobowych i zażąda zamiast tego ograniczenia wykorzystywania danych osobowych; (III) lub gdy Użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 (1) RODO w oczekiwaniu na weryfikację,
1.7.5. do przenoszenia danych (art. 20 RODO): Użytkownikowi przysługuje prawo do otrzymywania przekazanych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie i ma prawo przekazywać te informacje innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie wykonalne,
1.7.6. sprzeciwić się (art. 21 RODO): Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas jego danych osobowych, zgodnie z prawem. Prawo to ogranicza się do przetwarzania opartego na art. 6 (1) (e) lub (f) RODO i obejmuje profilowanie oparte na tych przepisach oraz przetwarzanie do celów marketingu bezpośredniego. Po czym nie będziemy już przetwarzać danych osobowych Użytkownika, chyba że będziemy mogli wykazać istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które zastępują interesy Użytkownika, prawa i wolności lub do ustanowienia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. Aby złożyć taki wniosek, należy skorzystać z podanych w niniejszej Polityce Prywatności danych kontaktowych. Będziemy rozważać i działać na każdym żądaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
1.8. Jeśli polegamy na zgodzie Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, może on wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że nie wpłynie to na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem.
1.9. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas niezgodnie z prawem, ma prawo do wniesienia skargi do:
Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Tel. +48 22 531 03 00
Fax +48 22 531 03 01
email: kancelaria@uodo.gov.pl; zwme@uodo.gov.pl
www: https://uodo.gov.pl/
1.10. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom (za wyjątkiem wskazanym w pkt. 1.6), chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub w przypadku wskazanym w pkt. 6.2. Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności naszego Serwisu i Platformy i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych Użytkowników.
1.11. Użytkownik, który korzysta z Serwisu lub korzysta z powiązanymi z nim usługami i narzędziami, podając nam swoje dane osobowe potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności oraz zrozumienie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

2. GROMADZENIE, POZYSKIWANIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
2.1. Użytkownicy zapisujący się do Newsletter’a są zobowiązani do podania w formularzu adresu e-mail. Uzyskany w ten sposób adres email będzie wykorzystywany przez nas wyłącznie w celu przesyłania Wam usługi Newsletter’a.
2.2. Jeżeli w formularzu, o którym mowa w pkt 2.1, udostępniłeś nam również swoje imię, wykorzystamy je wyłącznie w celach grzecznościowych poprzez spersonalizowanie treści Newsletter’a.
2.3. Powinieneś podawać w formularzu wyłącznie aktualny adres e-mail. Osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do formularzy jest wyłącznie Użytkownik. Nie weryfikujemy podanych przez Ciebie danych, jeżeli podasz nam adres email niezgodny z prawdą, uniemożliwisz przesyłanie do Ciebie Newsletter’a.
2.4. Dokonując zakupu oferowanych w naszych Serwisach Produktów lub Kursów zobowiązany jesteś do podania co najmniej aktualnego adresu e-mail oraz swojego imienia i nazwiska. Informacje te są niezbędne w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania z usług oferowanych przez Serwisy zgodnie z Regulaminem, w tym zaksięgowania płatności, założenia konta użytkownika w Serwisie oraz w celu komunikowania się z Tobą w związku z funkcjonowaniem Serwisu. Niepodanie wymaganych danych lub podanie nieprawidłowych danych uniemożliwia prawidłowe korzystanie z Serwisów, w tym uzyskanie dostępu i korzystanie z zakupionych przez Ciebie Produktów lub Kursów.
2.5. Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez Twoją przeglądarkę internetową lub urządzenie np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Takie informacje może pobierać również podmiot trzeci z którego usług korzystamy zgodnie treścią polityk prywatności tych podmiotów (wskazanych w pkt 1.6)
2.6. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub usług podmiotów zewnętrznych.

3. POLITYKA COOKIES I INNYCH PODOBNYCH TECHNOLOGII
3.1. W związku z udostępnianiem Wam zawartości Serwisów stosujemy tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwer na Twoim urządzeniu końcowym, które Serwis może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych Serwisów. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny Serwisu, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
3.2.1. dostosowania zawartości strony internetowej do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
3.2.2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
3.3. W ramach naszych Serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
3.3.1. “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisów, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
3.3.2. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisów;
3.3.3. “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
3.4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Twoim urządzeniu końcowym, a tym samym będziemy przechowywać informacje w Twoim urządzeniu końcowym i będziemy posiadali dostęp do tych informacji.
3.5. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w naszych Serwisach, ale może uniemożliwić zalogowanie się przez Ciebie na Twoje konto użytkownika i nie uzyskasz dostępu do zakupionych usług.
3.6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
3.7. Pliki cookies to jednak tylko jeden ze sposobów służących do śledzenia Twojej aktywności, istnieją inne podobne technologie. Jedną z nich jest wykorzystywany przeze nas:
3.7.1. Meta Pixel. W dużym uproszczeniu jest to umieszczony w kodzie strony zwykle przeźroczysty obraz graficzny, wielkości 1 x 1 piksela, który wykorzystuje się do śledzenia nawigacji i “ścieżek” Twoich ruchów na jednej lub kilku stronach internetowych. Technologia ta jest często stosowana w połączeniu z plikami cookie. Piksele śledzące są zazwyczaj wykorzystywane przez platformy, które świadczą usługi monitorowania i śledzenia ruchu użytkowników, na przykład w celu sprawdzenia, czy i kiedy wiadomość e-mail została otwarta przez odbiorcę. Piksel śledzący może pomóc w gromadzeniu informacji takich jak: adres IP komputera, adres URL strony, którą odwiedziłeś, adres URL strony, z której przybyłeś, czas wyświetlenia, zawartość pliku cookie, bądź typ przeglądarki, przy pomocy której odwiedzono stronę.
Drugą bardzo popularną technologią do śledzenia aktywności użytkowników jest:
3.7.2. Google Analytics 4. Google Analytics 4 (w skrócie GA4) to bezpłatna usługa Google, która zapewnia statystyki i podstawowe narzędzia analityczne do pomiaru zachowań użytkowników na stronie internetowej oraz w aplikacjach.

4. INFORMACJE ZAWARTE W LOGACH DOSTĘPOWYCH
Podobnie jak większość Serwisów internetowych, zbieramy informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez Ciebie, w tym Twoje adresy IP. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów naszych Serwisów, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej Użytkowników.

5. WYKORZYSTANIE ZGROMADZONYCH DANYCH
5.1. Administrator jest uprawniony do wykorzystywania Twoich zgromadzonych i przechowywanych danych w następujących celach:
5.1.1. realizowania usługi Newsletter’a, w tym przesyłania informacji handlowych związanych z działalnością Serwisu;
5.1.2. realizowania usług oferowanych w Serwisach oraz w celu księgowania płatności za korzystanie z usług oferowanych w Serwisach;
5.1.3. kontaktowanie się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem Usług oraz bieżącą obsługą Użytkownika;
5.1.4. przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług;
5.2. Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

6. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
6.1. Administrator może współpracować z podmiotami zewnętrznymi w celu świadczenia udostępnianych przez siebie Usług, w którym to przypadku podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Administratora, a ich działania podlegają przepisom niniejszej Polityki Prywatności;
6.2. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jego części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na nowy podmiot, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach Administratora.
6.3. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom lub zaufanym partnerom w celu poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Administratora.

7. BEZPIECZEŃSTWO
Wszystkie zbierane przez nas dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Administratorem, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Administratora wymogami bezpieczeństwa i ochrony Prywatności.

8. NASZE ZAANGAŻOWANIE W POLITYKĘ OCHRONY PRYWATNOŚCI
Ochrona Prywatności stała się jednym z kluczowych zagadnień w rozwoju Internetu i związanego z nim handlu elektronicznego. Jako wydawca Serwisu internetowego uczestniczymy aktywnie w inicjatywach i programach mających na celu stworzenie standardu ochrony Prywatności w Internecie. Jeśli reguły takie zostaną wypracowane, poddamy weryfikacji naszą politykę ochrony Prywatności oraz zabiegać będziemy o uzyskanie stosownego certyfikatu.

9. KONTAKT
W przypadku pytań dotyczących stosowanej przez Administratora Polityki Prywatności, jak również w celu realizacji uprawnień określonych w punkcie 1.6. prosimy o kontakt na adres wskazany w punkcie 1.1. lub pocztą elektroniczną na adres rodo@architektkakomunikacji.shop.

indian school girls xvideos ustindianpornx.org tarzanxxx bengali xxx video liebelib.mobi odia bp video com 18qt hlebo.mobi hansikasex xnxxx vidos com hindipornvideos2.com xxnxx download pronmovies desixxxtube.info sexi vidio
jharkhand girl sex 2beeg.net recording dance xvideos bangli xxx onlyindianpornx.info malayaliporn kissing gif download onlyindianpornx.com ypuporn www bangala sex rajwap.tv free hdmaza.in kirti kulkarni kompoz2.com sexyvodio
sleazydream.com sexo-hub.com shubha poonja hot ww xxx six xxxindianporn.org incest xvideos gaand movies freeindianporn.info new x videos atishmkv.com kashtanka.xyz son sex videos xnxx.com/ originalhindiporn.mobi gif xxx