acebook

am

o9dA

Polityka Prywatności

Ochrona Prywatności Użytkowników Platformy internetowej mieszczącej się na stronie www.architektkakomunikacji.shop ma dla nas ogromne znaczenie. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach Platformy.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1.1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO – więcej na https://gdpr-info.eu/) wskazujemy, że Administratorem danych osobowych jest spółka Architektka Komunikacji sp. z o.o., ul. Emilii Gierczak 3/13, 00-910 Warszawa zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000846740, REGON 386336011, NIP 9522207058.
  1.2. Administrator zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, udzieloną zgodą oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
  1.3. Z uwagi na szczególną ochroną danych osobowych Użytkowników, którzy mogą nie być świadomi ryzyka, konsekwencji, zabezpieczeń i praw im przysługujących w związku z przetwarzaniem danych osobowych, Platforma nie wykorzystuje bez zgody uprawnionego jego danych osobowych do celów marketingowych innych niż wiadomości handlowe przesyłane w treści Newsletter’a lub wiadomości email związanych z funkcjonowaniem Platformy.
  1.4. Zbierane przez Administratora dane osobowe Użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez nich zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych.
  1.5. Każdemu Użytkownikowi, który udostępnił nam swoje dane osobowe, zapewniamy w każdej chwili dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich udzielenia uniemożliwia zawarcie umowy świadczenia Usług. Użytkownikowi przysługuje w szczególności wskazane poniżej prawo:
  1.5.1. dostępu do danych osobowych użytkownika (art. 15 RODO): Użytkownik ma prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy jego dane osobowe, a także dostępu do danych osobowych i powiązanych informacji dotyczących tego przetwarzania (np. celów przetwarzania lub kategorii danych osobowych),
  1.5.2. do korekty (art. 16 RODO): Użytkownik ma prawo do sprostowania swoich danych osobowych, zgodnie z prawem,
  1.5.3. do usunięcia (art. 17 RODO): Użytkownik ma prawo poprosić nas o usunięcie swoich danych osobowych, zgodnie z prawem. Prawo to może być wykonywane między innymi: (I) gdy jego dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone; (II) w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 (1) (a) lub art. 9 (2) (a) RODO i jeżeli nie ma innej podstawy prawnej do przetworzenia; (III) w przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 (1) GDPR i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub gdy sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 (2) RODO; lub, (IV) w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych,
  1.5.4. ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO): Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w ograniczonych okolicznościach, w tym: (I) w przypadku zakwestionowanie dokładności danych osobowych; (II) gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem i Użytkownik sprzeciwia się usunięciu swoich danych osobowych i zażąda zamiast tego ograniczenia wykorzystywania danych osobowych; (III) lub gdy Użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 (1) RODO w oczekiwaniu na weryfikację,
  1.5.5. do przenoszenia danych (art. 20 RODO): Użytkownikowi przysługuje prawo do otrzymywania przekazanych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie i ma prawo przekazywać te informacje innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie wykonalne,
  1.5.6. sprzeciwić się (art. 21 RODO): Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas jego danych osobowych, zgodnie z prawem. Prawo to ogranicza się do przetwarzania opartego na art. 6 (1) (e) lub (f) RODO i obejmuje profilowanie oparte na tych przepisach oraz przetwarzanie do celów marketingu bezpośredniego. Po czym nie będziemy już przetwarzać danych osobowych Użytkownika, chyba że będziemy mogli wykazać istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które zastępują interesy Użytkownika, prawa i wolności lub do ustanowienia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. Aby złożyć taki wniosek, należy skorzystać z podanych w niniejszej Polityce Prywatności danych kontaktowych. Będziemy rozważać i działać na każdym żądaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
  1.5.7. Jeśli polegamy na zgodzie Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, może on wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że nie wpłynie to na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem.
  1.5.8. Użytkownik uważające, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma prawo do wniesienia skargi do:
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa
  Tel. +48 22 531 03 00
  Fax +48 22 531 03 01
  email: kancelaria@uodo.gov.pl; zwme@uodo.gov.pl
  www: https://uodo.gov.pl/
  1.6. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom (za wyjątkiem wskazanym w pkt. 1.5), chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub w przypadku wskazanym w pkt. 6.2. Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności naszej Platformy i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych Użytkowników.
  1.7. Użytkownik, który korzysta z Platformy lub korzysta z powiązanych z nimi usług i narzędzi podający nam swoje dane osobowe potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności oraz zrozumienie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
 2. GROMADZENIE, POZYSKIWANIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
  2.1. Użytkownicy zapisujący się do Newsletter’a są zobowiązani do podania w formularzu adresu e-mail. Powyższe dane wykorzystywane będą przez Administratora wyłącznie w celu przesyłania Użytkownikowi Newsletter’a lub kontaktu z Użytkownikiem w związku z funkcjonowaniem Platformy.
  2.1.1 Administrator może zachęcać Użytkowników do zapisu do Newslettera oferując w zamian materiały mające wymierną wartość np ebooki, dostęp do Kursów czy webinarów.
  2.2. Użytkownik zobowiązany jest podawać w formularzu wyłącznie prawdziwe dane i aktualny adres e-mail. Osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do formularzy jest wyłącznie Użytkownik.
  2.3. Podanie adresu email niezgodnego z prawdą uniemożliwia realizowanie Usługi jaką jest wysyłka Newsletter’a.
  2.4. Użytkownik zakładający konto użytkownika na Platformie zobowiązany jest do podania aktualnego adresu e-mail, imienia i nazwiska oraz aktualnego adresu zamieszkania. Informacje są niezbędne w celu zawarcia umowy korzystania z usług oferowanych przez Platformę zgodnie z jej Regulaminem, w tym zaksięgowania płatności oraz w celu komunikowania się z Użytkownikiem w związku z funkcjonowaniem Platformy.
  2.5. Użytkownik może podać swój numer telefonu jeżeli jest zainteresowany kontaktem telefonicznym ze strony Administratora w zakresie funkcjonowania Platformy.
  2.6. Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów.
  2.7. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub usług podmiotów zewnętrznych.
  2.8. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych przechowywana na zewnętrznym serwerze znajdującym się na terenie UE, zarządzanym przez firmę hostingową. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie Administrator i współpracujące z nim osoby na podstawie udzielonych im upoważnień.
 3. POLITYKA COOKIES I INNYCH PODOBNYCH TECHNOLOGII
  3.1. W związku z udostępnianiem zawartości Platformy Administrator stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszej Platformy. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Platformy. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny Platformy, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3.2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  3.2.1. dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Platformy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  3.2.2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Platformy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3.3. W ramach naszej Platformy możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
  3.3.1. “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Platformy, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Platformy;
  3.3.2. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Platformy;
  3.3.3. “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  3.4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Platformy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Platformy. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  3.5. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Platformie.
  3.6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Platformy, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
 4. INFORMACJE ZAWARTE W LOGACH DOSTĘPOWYCH
  Podobnie jak większość serwisów internetowych, zbieramy informacje dotyczące korzystania z Platformy przez Użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów naszej Platformy, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej Użytkowników.
 5. WYKORZYSTANIE ZGROMADZONYCH DANYCH
  5.1. Administrator jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w następujących celach:
  5.1.1. realizowania Usługi Newsletter’a oraz przesyłania informacji handlowych związanych z działalnością Platformy;
  5.1.2. realizowania usług oferowanych na Platformie oraz w celu księgowania płatności za korzystanie z Platformy;
  5.1.3. kontaktowanie się z Użytkownikami w celach związanych ze świadczeniem Usług oraz bieżącą obsługą Użytkownika;
  5.1.4. przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług;
  5.2. Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.
 6. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
  6.1. Jako Administrator danych osobowych Użytkowników, możemy w drodze umowy udostępniać powierzone nam dane osobowe innym podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora usługi i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług, w szczególności takich jak usługi prawne, audytorskie i księgowe, jak również dostawcom usług informatycznych on-line, w tym zagranicznym. Nie przekazujemy danych osobowych do podmiotów z państw trzecich.
  6.2. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jego części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach Administratora.
  6.3. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom lub zaufanym partnerom w celu poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Administratora.
  6.4. Usługa Newslettera realizowana jest za pośrednictwem MailerLite Limited z siedzibą w Irlandii 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593. Dane Użytkowników korzystających z Usługi Newslettera przekazywane są ww. podmiotowi w celu prawidłowej realizacji usługi Newslttera.
 7. BEZPIECZEŃSTWO
  Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Administratorem, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Administratora wymogami bezpieczeństwa i ochrony Prywatności.
 8. NASZE ZAANGAŻOWANIE W POLITYKĘ OCHRONY PRYWATNOŚCI
  Ochrona Prywatności stała się jednym z kluczowych zagadnień w rozwoju Internetu i związanego z nim handlu elektronicznego. Jako administrator Platformy uczestniczymy aktywnie w inicjatywach i programach mających na celu stworzenie standardu ochrony Prywatności w Internecie. Jeśli reguły takie zostaną wypracowane, poddamy weryfikacji naszą politykę ochrony Prywatności oraz zabiegać będziemy o uzyskanie stosownego certyfikatu.
 9. KONTAKT
  W przypadku pytań Użytkowników dotyczących stosowanej przez Administratora Polityki Prywatności, jak również w celu realizacji uprawnień określonych w punkcie 1.6. prosimy o kontakt na adres wskazany w punkcie 1.1. lub pocztą elektroniczną na adres rodo@architektkakomunikacji.shop.

indian school girls xvideos ustindianpornx.org tarzanxxx bengali xxx video liebelib.mobi odia bp video com 18qt hlebo.mobi hansikasex xnxxx vidos com hindipornvideos2.com xxnxx download pronmovies desixxxtube.info sexi vidio
jharkhand girl sex 2beeg.net recording dance xvideos bangli xxx onlyindianpornx.info malayaliporn kissing gif download onlyindianpornx.com ypuporn www bangala sex rajwap.tv free hdmaza.in kirti kulkarni kompoz2.com sexyvodio
sleazydream.com sexo-hub.com shubha poonja hot ww xxx six xxxindianporn.org incest xvideos gaand movies freeindianporn.info new x videos atishmkv.com kashtanka.xyz son sex videos xnxx.com/ originalhindiporn.mobi gif xxx