acebook

am

o9dA

Regulamin

Data dokumentu – 30 stycznia 2024 r.

Cześć, jestem Ola. Poniżej przedstawiam Wam treść regulaminu regulującego zasady funkcjonowania serwisów internetowych grupy Architektka Komunikacji w których możecie dokonać zakupu interesujących Was usług, poznać grono wspaniałych specjalistek oraz uzupełnić swoją wiedzę w interesujących Was płaszczyznach, w tym przede wszystkim z zakresu marki osobistej. Zapraszam 

1. DEFINICJE
1.1. Kurs – usługa dostępu do wybranych materiałów szkoleniowych oferowanych w Serwisie, aktywna wy-łącznie dla Użytkowników, którzy wykupili dostęp do wybranego Kursu. Dostęp udzielany jest w pakie-tach STANDARD, PREMIUM lub VIP albo modelu Subskrypcji. Jednorazowy okres dostępu do wybrane-go Kursu w pakiecie wynosi 12 miesięcy;
1.2. Newsletter – biuletyn informacyjny w formie elektronicznej służący do stałej komunikacji z Użytkowni-kami zapisanymi do listy mailingowej Newsletter’a. W ramach Newsletter’a Użytkownik otrzymuje co najmniej raz w miesiącu drogą mailową treści edukacyjne, informacje o raportach i wydarzeniach, linki do artykułów na blogu oraz transmisji live i webinarów organizowanych przez Architektkę Komunikacji. W ramach usługi Newsletter’a Użytkownik otrzymuje również informację o specjalnych ofertach, raba-tach, szkleniach, kursach i warsztatach online oraz o obecnych kampaniach sprzedażowych, prowadzo-nych Serwisach grupy Architektka Komunikacji.
1.3. Produkt – towar lub usługa inna niż Kurs, oferowana przez Serwis, w szczególności dostęp do odpłat-nych wydarzeń online (na żywo) takich jak konferencje, szkolenia i webinary mających charakter edu-kacyjno – informacyjny, odbywających się na zamkniętej platformie np. zoom;
1.4. Platforma – usługa polegająca na udzieleniu Użytkownikowi dostępu do materiałów szkoleniowych i treści cyfrowych udostępnionych wyłącznie w Serwisie i uzupełnianych na bieżąco, co najmniej jedną publikacją w postaci wideo, audio, pliku pdf lub artykułu w miesiącu, umożliwiający dyskusję i wymianę doświadczeń z innymi Użytkownikami, uczestnikami mojej społeczności. Dostęp do Platformy jest moż-liwy wyłącznie na zasadzie Subskrypcji.
1.5. Rejestracja – proces polegający na wypełnieniu formularza elektronicznego dostępnego na stronie da-nego Serwisu, celem stworzenia konta Użytkownika. Dokonanie rejestracji przez Użytkownika oznacza akceptację warunków Regulaminu. W niektórych wypadkach rejestracja połączona jest z zakupem Kur-su lub Produktu i stanowi jego nierozerwalny element.
1.6. Serwis – jedna z platform internetowych znajdujących się pod adresem www.architektkakomunikacji.shop, www.architektkakomunikacji.pl lub architektkakomunikacji.circle.so zarządzana przez należącą do mnie firmę będącą Usługodawcą w rozumieniu tego regulaminu, umożli-wiająca Użytkownikom dokonywanie zakupów wybranych przez siebie Produktów oraz uzyskiwanie do-stępu do Kursów a także jeżeli jest to możliwe dyskusję i wymienę doświadczeń. W ramach rozwoju grupy Architektka Komunikacji ze względu na przypisany im charakter i cel serwisy dzielą się na sklep wraz z platformą elearningową (domena .shop), serwis informacyjny (domena .pl) i nową platformę elearningową (domena circle.so);
1.7. Subskrypcja – dostęp do wybranych Kursów lub Platformy udzielany Użytkownikowi na powtarzające się odpłatne miesięczne lub roczne okresy.
1.8. Urządzenie – sprzęt komputerowy, tablet lub smartfon posiadający aktualną przeglądarkę internetową;
1.9. Usługi Dodatkowe – usługi dostępne wraz z pakietami Kursów PREMIUM lub VIP, wyszczególnione w opisie pakietu Kursu;
1.10. Usługodawca – spółka Architektka Komunikacji sp. z o.o. z siedzibą w (00-910) Warszawie, przy ul. Emilii Gierczak 3/13, posiadająca numer REGON: 386336011, NIP: 9522207058;
1.11. Użytkownik – osoba fizyczna, która na skutek Rejestracji uzyskuje dostęp do zasobów Serwisu, posiada-jąca pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikiem może być również osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem działania za zgodą swojego przedstawiciela ustawo-wego;

2. WSPÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISÓW
2.1. Właścicielem oraz podmiotem zarządzającym Serwisami jest spółka opisana w definicji tego regulaminu jako Usługodawca.
2.2. Główną funkcjonalnością Serwisów jest oferowanie i sprzedaż Użytkownikom Produktów oraz udziela-nie odpłatnego dostępu do Kursów, a także dyskusja i wymiana doświadczeń Użytkowników i organiza-cja społeczności Architektki Komunikacji.
2.3. Dokonanie zakupu Produktu lub uzyskanie dostępu do Kursu wymaga od Użytkownika dokonania Reje-stracji w Serwisie.
2.4. Produkty dostępne w Serwisie mogą mieć postać materialną lub niematerialną w zależności od ich formy.
2.5. Dostęp do Kursów jak i powiązanych z nim Usług Dodatkowych w pakietach uzyskiwany jest wyłącznie na okres 12 miesięcy od dnia potwierdzenia zakupu dostępu. Po tym okresie, dostęp do Kursu wymaga jego ponownego zakupu.
2.6. Dostęp do Platformy realizowany jest wyłącznie w modelu Subskrypcji.
2.7. W przypadku Usług Dodatkowych obejmujących grupowe spotkania lub konferencje, termin organiza-cji spotkań określa Usługodawca. Użytkownik uprawniony do udziału w spotkaniu, który nie mógł w nim uczestniczyć, otrzymuje nagranie ze spotkania.
2.8. W przypadku Usług Dodatkowych obejmujących konsultacje on-line ze mną, konsultacje odbywają się w terminie ustalonym między Usługodawcą, a Użytkownikiem. Przysługująca Użytkownikowi liczba go-dzin konsultacji może zostać wykorzystana na nie więcej niż dwóch spotkaniach on-line. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykorzystanie przez Użytkownika przysługujących mu godzin kon-sultacji.
2.9. W przypadku Produktów innych niż towary, Użytkownik jest informowany o terminie wydarzenia z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Szczegóły wydarzenia obejmujące miejsce spotkania oraz godzi-nę Usługodawca udostępnia co najmniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem wydarzenia. Informacje są przekazywane Użytkownikowi mailowo na adres podany w trakcie Rejestracji.
2.10. Jakiekolwiek prawa do Serwisu i oferowanych Kursów, Produktów, Platformy oraz treści Newsletter’a, w tym w szczególności – choć niewyłącznie – autorskie prawa majątkowe, przynależą do Usługodawcy. Wyjątkiem jest Serwis w domenie circle.so. Właścicielem serwisu w którym funkcjonuje Platforma jest Circle.so Inc. z siedzibą w USA.
2.11. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu, niezbędne jest Urządzenie ze stałym dostępem do Internetu i aktualną przeglądarką internetową opartą na silniku Chrome oraz prawidłowy, aktualny adres e-mail. Użytkownicy Platformy w domenie circle.so mogą ponadto korzystać z Platformy w oparciu o aplikację circle.so, którą można pobrać na smartfon z systemem Android lub IOS z dedykowanego tym systemom sklepu z aplikacjami.
2.12. Usługodawca zabrania wprowadzania jakichkolwiek zmian w Serwisach w tym dokonywania inżynierii zwrotnej jej kodu w celu zapoznania się z kodem źródłowym Serwisu jak również samodzielnego uzy-skania dostępu do Produktów lub Kursów.
2.13. Usługodawca zastrzega możliwość wystąpienia przerwy, w tym nieprawidłowego funkcjonowania Ser-wisu, z uwagi m.in. na siłę wyższą, awarię sieci telekomunikacyjnych lub awarię infrastruktury technicz-nej lub awarię techniczną, ataku hakerów lub wystąpienia przerwy technicznej.
2.14. Zapisanie się̨ do Newsletter’a następuję poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu osadzonego w Serwisie. Wypełnienie formularza możliwe jest także poprzez uzupełnienie pojawiającego się̨ okienka tzw. Pop-up, poprzez zapis na dedykowanej do tego stronie internetowej (tzw. Strona ładowania) lub poprzez formularz zapisu osadzonego w treści strony internetowej Serwisu. Po wypełnieniu formularza zapisu koniecznym jest potwierdzenie podanego przez Użytkownika adresu email (mechanizm double opt-in).

3. ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISÓW
3.1. W celu zakupu Produktu lub uzyskania dostępu do Kursu Użytkownik, powinien wybrać na stronie Serwisu interesujący go Produkt lub Kurs, a następnie umieścić go w koszyku zakupowym (domena .shop) lub jeśli koszyk nie jest udostępniony dla danej oferty (domena .pl lub circle.so), Użytkownik powinien wybrać interesujący go Produkt lub Kurs i bezpośrednio przejść do wypełnienia formularza zakupowego.
3.2. W przypadku zastosowania koszyka zakupowego (domena .shop), Użytkownik bezpośrednio z procesu zakupowego objętego koszykiem lub poprzez wybranie ikony koszyka w Serwisie jest przenoszony na stronę z zawartością koszyka. Określa ona wybory dokonane przez Użytkownika oraz cenę sprzedaży umożliwiając weryfikację planowanego zakupu przez Użytkownika. Wybranie przez Użytkownika przyci-sku potwierdzającego realizację zamówienia powoduje przekierowanie Użytkownika do formularza za-kupowego, w którym zobowiązany jest on podać dane niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży oraz wybrać sposób Płatności.
3.3. Skorzystanie z przycisku zatwierdzającego zakup powoduje zawarcie umowy sprzedaży wybranych przez Użytkownika Produktów lub uzyskania dostępu do Kursów.
3.4. Użytkownik dokonując zakupu Produktu lub uzyskania dostępu do Kursu, jeżeli dokonuje zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wybraniu opcji dotyczącej uzyskania faktury VAT, wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT drogą elektroniczną na podany podczas wypełniania formula-rza zakupowego adres poczty elektronicznej.
3.5. Użytkownik uzyska dostęp do zakupionych przez siebie Produktów lub wykupionego dostępu do Kur-sów po uzyskaniu potwierdzenia wykonania płatności. Informacja ze sposobem uzyskania dostępu do zakupionych przez siebie Produktów lub wykupionego dostępu do Kursów zostanie przesłana do użyt-kownika automatycznie na podany przez niego email w trakcie wypełniania formularza zakupowego.
3.6. Płatności obsługiwane są przez serwis Stripe w połączeniu z serwisem Woocommerce payments (do-mena .shop) lub samodzielnie przez Stripe. Stosowne informacje dotyczące zasad korzystania z tego serwisu dostępne są na strona tychże serwisów.
3.6.1. https://stripe.com/en-pl/legal/ssa – Stripe
3.6.2. https://wordpress.com/tos/ – Woocommerce payments
3.7. W modelu Subskrypcyjnym Użytkownik otrzymuje dostęp do Kursów lub Platformy na powtarzające się cyklicznie odpłatne miesięczne lub roczne okresy oraz zobowiązuje się do ponoszenia comiesięcznej opłaty (subskrypcja miesięczna), począwszy od dnia zakupu lub corocznej opłaty (subskrypcja roczna), począwszy od dnia zakupu. Płatność subskrypcyjna realizowana jest automatycznie w dniu miesiąca od-powiadającym dniowi, w którym dokonano zakupu dostępu Kursu lub Platformy lub w przypadku sub-skrypcji rocznej, w tej samej dacie za rok. Płatność możliwa jest wyłącznie za pośrednictwem karty płat-niczej Użytkownika podanej w momencie zakupu Subskrypcji. Dokonując zakupu Użytkownik wyraża zgodę na obciążanie jego karty płatniczej opłatami cyklicznymi wskazanymi w zamówieniu.
3.8. W przypadku braku możliwości realizacji płatności za kolejny okres Subskrypcji, dostęp do Kursu lub Platformy zostanie zablokowany.
3.9. Rezygnacja z Subskrypcji możliwa jest w każdej chwili. Opłaty pobrane za wykorzystany okres nie są zwracane, a dostęp do Kursu lub Platformy wygasa z ostatnim dniem danego miesiąca, za który płatność została uiszczona.
3.10. Każdy Kurs, Platforma lub Produkt jest szczegółowo opisany pod względem zawartości jego meryto-rycznej treści w dniu zakupu, oraz ewentualnych dodatkowych materiałów dostępnych w określonym czasie po zakupie.
3.11. Po wyborze metody płatności – pakiet z dostępem na 12 miesięcy lub w modelu Subskrypcyjnym – i dokonaniu zamówienia nie ma możliwości zmiany tej decyzji.
3.12. Użytkownik nie może, bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Usługodawcy prze-nieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy.
3.13. Usługa Newsletter’a będzie realizowana do czasu zakończenia subskrypcji Newsletter’a przez Użytkow-nika lub zakończenia wysyłania Newsletter’a przez Usługodawcę.
3.14. Rezygnacja z usługi Newsletter’a polega na kliknięciu linku z informacją “Wypisuję się z Newsletter’a”.
3.15. W celu rezygnacji z Newsletter’a Użytkownik może także wysłać do Usługodawcy na adres email sklep@architektkakomunikacji.shop wiadomość, w której poprosi o usunięcie podanego przez siebie adresu email z listy mailingowej Newsletter’a.
3.16. Wszystkie podane w Serwisach ceny Kursów lub Produktów są cenami BRUTTO, co oznacza, że Użyt-kownik dokonuje opłaty we wskazanej kwocie, bez konieczności doliczania podatku VAT.
3.17. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz zastrzega sobie prawo ustalania dla poszcze-gólnych Użytkowników cen innych niż wskazane przy Produktach lub Kursach, w tym w szczególności udzielania rabatów, zniżek itp.
3.18. Użytkownik nie może, bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Usługodawcy prze-nieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy.

4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
4.1. Jeżeli umowa sprzedaży Kursu lub Produktów dotyczy dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapi-sane na nośniku materialnym, zaś spełnianie tego świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsu-menta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębior-cę o utracie prawa odstąpienia od umowy, mimo że została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, Użytkownikowi prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.
4.2. Użytkownikowi, który zakupił Produkt, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsię-biorstwa lub na odległość nie przysługuje, jeżeli dokonał on zakupu w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
4.3. W pozostałych przypadkach Użytkownik będący konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą działal-ność gospodarczą, ale dokonującą zakupu w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospo-darczą, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
4.4. Do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wystarczy, że Użytkownik w terminie wskazanym w ust. 14 prześle na adres email sklep@architektkakomunikacji.shop skan lub wyraźne zdjęcie podpisa-nego własnoręcznie oświadczenia zawierającego:
4.4.1. wskazanie adresata jakim jest Usługodawca wraz z adresem pocztowym;
4.4.2. oświadczenie, w którym Użytkownik niniejszym informuję o swoim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi / zakupu towaru;
4.4.3. data zawarcia umowy;
4.4.4. imię i nazwisko Użytkownika;
4.4.5. adres Użytkownika;
4.4.6. podpis Użytkownika;
4.4.7. datę;
lub takie oświadczenie wyśle na adres Użytkownika za pomocą operatora pocztowego.
4.5. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy, Usługodawca może obciążyć go poniesionymi przez siebie uzasadnionymi kosztami takimi jak np. poniesione koszty prowizji operatorów płatności.
4.6. Użytkownik, który nabył Produkt materialny, jest obowiązany zwrócić rzecz Usługodawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, Użytkownik ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rze-czy, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Użytkownika o konieczności po-niesienia tych kosztów.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
5.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisów wywołanych siłą wyższą, awarią sieci telekomunikacyjnych lub awarią infrastruktury technicznej lub awarią techniczną, atakiem hakerów, wystąpieniu przerwy technicznej oraz w przypadku, gdy Użyt-kownik nie spełni wymagań opisanych w punkcie 2.11 Regulaminu.
5.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisów lub po-szczególnych ich funkcjonalności, spowodowaną dokonywaniem przez Usługodawcę konserwacji, ulep-szeń lub zmian technologicznych. O zmianach, które z uwagi na okres trwania ich wdrożenia, mogą w sposób istotny wpłynąć na komfort korzystania z Serwisu (przerwy techniczne) Użytkownicy, o ile bę-dzie to możliwe, zostaną zawczasu powiadomieni w drodze stosownego komunikatu Usługodawcy.
5.3. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Użytkowników na skutek korzystania z Usługi. Użytkownik powinien stosować odpowiednie aplikacje, oprogramowanie lub inne środki tech-niczne, w tym oprogramowanie chroniące prywatność, hasła oraz antywirusowe, w celu bezpiecznego korzystania z Serwisu, w szczególności Użytkownik powinien dochować należytej staranności podczas korzystania z bramki płatności jak również podczas składania poszczególnych zamówień.

6. OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ i REKLAMACJE
6.1. Użytkownik jest uprawniony w każdym czasie do zgłaszania uwag dotyczących nieprawidłowego funk-cjonowania Serwisu jak również do zgłaszania reklamacji pod adresem sklep@architektkakomunikacji.shop lub w sposób tradycyjny listownie na adres pocztowy Usługodaw-cy.
6.2. Zgłoszenie powinno zawierać opis problemu. W przypadku zgłoszenia w formie elektronicznej, jeżeli jest to możliwe powinno być dokonane z adresu email użytego podczas Rejestracji.
6.3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko oraz opcjonalnie: ad-res korespondencyjny lub adres e-mail), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.
6.4. Jeżeli krótszy czas rozpatrzenia zgłoszeń nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca rozpatruje zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
6.5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysła-nym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od danych kontaktowych podanych przez Użytkownika, przy czym domyślnym sposobem komunikacji jest poczta elektroniczna.
6.6. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów, konsument w rozumieniu przepi-sów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2019 poz. 114 z późn. zm.) może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

7. PRAWA AUTORSKIE
7.1. Prawa autorskie majątkowe do Kursów lub Produktów, oferowanych w Serwisach jak również innych materiałów video lub fotografii lub dokumentów wykorzystanych i udostępnionych w Serwisach przy-sługują Usługodawcy.
7.2. Zabronione jest kopiowanie oraz powielanie Kursów lub Produktów, jak również innych materiałów vi-deo lub fotografii lub dokumentów wykorzystanych i udostępnionych w Serwisach, jakąkolwiek techni-ką, w tym zabronione jest nagrywanie Kursów lub Produktów za pomocą programów służących do reje-stracji obrazu video lub dźwięku lub urządzeń nagrywających obraz video lub dźwięk.
7.3. Użytkownik jest upoważniony do wielokrotnego odtwarzania w Serwisach zakupionych Kursów w okre-sie, na jaki Kurs został udostępniony Użytkownikowi.
7.4. Zabronione jest użyczanie, najem lub sprzedaż otrzymanych przez Użytkownika materiałów elektro-nicznych, w tym dokumentów w formacie pdf.
7.5. Użytkownik jest upoważniony do korzystania z materiałów elektronicznych, w tym dokumentów w for-macie pdf, wyłącznie w celach edukacyjnych realizowanych przez Użytkownika na własny użytek i oso-biście.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Regulamin dostępny jest pod adresem www.architektkakomunikacji.shop/regulamin i może zostać utrwalony przez Serwis w wybranej przez niego formie.
8.2. Prawem właściwym dla rozwiązywania sporów wynikających z Regulaminu, korzystania z Usługi jest prawo polskie.
8.3. Usługodawcy przysługuje prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania w Serwisach. Publikacja odbywa się poprzez aktu-alizację treści, do których odsyła stosowny link dostępny w danym Serwisie. Użytkownik, korzystając z Serwisu, akceptuje postanowienia Regulaminu w jego najnowszej wersji. Użytkownikowi przysługuje prawo do niezaakceptowania nowej treści Regulaminu, obowiązany jest w takim przypadku zawiadomić o tym Usługodawcę. Tego rodzaju zawiadomienie jednoznaczne jest z rezygnacją Użytkownika z korzy-stania z Serwisów.
8.4. W przypadku odpłatnych wydarzeń na żywo takich jak konferencje, szkolenia i webinary, mających charakter edukacyjno – informacyjny, odbywających się w sposób stacjonarny, organizator będący w tym wypadku Usługodawcą zapewnia odpowiednią salę i napoje. Organizator nie zapewnia wyżywienia, chyba że w ofercie Produktu (wydarzenia) postanowiono inaczej.

indian school girls xvideos ustindianpornx.org tarzanxxx bengali xxx video liebelib.mobi odia bp video com 18qt hlebo.mobi hansikasex xnxxx vidos com hindipornvideos2.com xxnxx download pronmovies desixxxtube.info sexi vidio
jharkhand girl sex 2beeg.net recording dance xvideos bangli xxx onlyindianpornx.info malayaliporn kissing gif download onlyindianpornx.com ypuporn www bangala sex rajwap.tv free hdmaza.in kirti kulkarni kompoz2.com sexyvodio
sleazydream.com sexo-hub.com shubha poonja hot ww xxx six xxxindianporn.org incest xvideos gaand movies freeindianporn.info new x videos atishmkv.com kashtanka.xyz son sex videos xnxx.com/ originalhindiporn.mobi gif xxx