acebook

am

o9dA

Regulamin

Data dokumentu – 19 stycznia 2023 r.

 1. DEFINICJE 
 1. Kursy – usługa dostępu do wybranych materiałów szkoleniowych oferowanych w Serwisie aktywna wyłącznie dla Użytkowników którzy wykupili dostęp do wybranego Kursu.  Dostęp udzielany jest w pakietach STANDARD, PREMIUM lub VIP albo modelu Subskrypcji. Jednorazowy okres dostępu do wybranego Kursu w pakiecie wynosi 12 miesięcy;
 2. Newsletter – biuletyn informacyjny w formie elektronicznej służący do stałej komunikacji z Użytkownikami zapisanymi do listy mailingowej Newslettera. W ramach Newslettera Użytkownik otrzymuje co najmniej raz w miesiącu drogą mailową treści edukacyjne, informacje o raportach i wydarzeniach, linki do artykułów na blogu oraz transmisji live i webinarów organizowanych przez Architektkę Komunikacji. W ramach usługi Newslettera Użytkownik otrzymuje również informację o specjalnych ofertach, rabatach, szkleniach, kursach i warsztatach online oraz o obecnych kampaniach sprzedażowych, prowadzonych na platformie Architektka Komunikacji.
 3. Produkt – towar lub usługa inna niż Kursy i Newsletter, oferowana przez Serwis, w szczególności dostęp do odpłatnych wydarzeń na żywo takich jak konferencje, szkolenia i webinary, mających charakter edukacyjno – informacyjny, odbywających się na zamkniętej platformie online albo udział w odpłatnym wydarzeniu realizowanym w sposób stacjonarny, ebooki i inne usługi cyfrowe;
 4. Rejestracja – proces polegający na wypełnieniu formularza elektronicznego dostępnego na stronie Serwisu celem stworzenia konta Użytkownika.
 5. Serwis – platforma internetowa znajdująca się pod adresem www.architektokakomunikacji.shop, zarządzana przez Usługodawcę, umożliwiająca Użytkownikom dokonywanie zakupów wybranych przez siebie Produktów oraz uzyskiwanie dostępu do wybranych Kursów lub usługi Newslettera. Serwis składa się ze sklepu i platformy e-learningowej;
 6. Subskrypcja – dostęp do wybranych Kursów udzielany Użytkownikowi na powtarzające się odpłatne miesięczne okresy.
 7. Urządzenie – sprzęt komputerowy, tablet lub smartfon posiadający aktualną przeglądarkę internetową;
 8. Usługi Dodatkowe – usługi dostępne wraz z pakietami Kursów PREMIUM lub VIP wyszczególnione w opisie pakietu danego Kursu;
 9. Usługodawca – spółka Architektka Komunikacji sp. z o. o. z siedzibą w (00-910) Warszawie, przy ul. Emilii Gierczak 3/13, posiadająca numer REGON: 386336011, NIP: 9522207058;
 10. Użytkownik – osoba fizyczna, która na skutek Rejestracji uzyskuje dostęp do zasobów Serwisu, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikiem może być również osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem działania za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego;
 1. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU 
  1. Właścicielem oraz podmiotem zarządzającym Serwisem jest Usługodawca.
  2. Główną funkcjonalnością Serwisu jest oferowanie i sprzedaż Użytkownikom Produktów oraz udzielanie odpłatnego dostępu do Kursów.
  3. Dokonanie zakupu Produktu lub uzyskanie dostępu do Kursu wymaga od Użytkownika dokonania Rejestracji w Serwisie.
  4. Produkty dostępne w Serwisie mogą mieć postać materialną lub niematerialną w zależności od ich formy.
  5. Dostęp do Kursów jak i powiązanych z nim Usług Dodatkowych w pakietach uzyskiwany jest wyłącznie na okres 12 miesięcy od dnia potwierdzenia zakupu dostępu. Po tym okresie, dostęp do Kursu wymaga jego ponownego zakupu.
  6. Dostęp do niektórych Kursów możliwy jest w modelu Subskrypcji, szczegółowo opisanym w niniejszym Regulaminie.
  7. Usługi Dodatkowe dostępne są dla Użytkownika, który dokonał zakupu pakietu Kursu obejmującego dane Usługi Dodatkowe.
  8. W przypadku Usług Dodatkowych obejmujących grupowe spotkania, termin organizacji spotkań określa Usługodawca. Użytkownik uprawniony do udziału w spotkaniu, który nie mógł w nim uczestniczyć, otrzymuje nagranie ze spotkania.
  9. W przypadku Produktów innych niż towary, Użytkownik jest informowany o terminie wydarzenia z conajmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Szczegóły wydarzenia obejmujące miejsce spotkania oraz godzinę Usługodawca udostępnia co najmniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem wydarzenia. Informacje są przekazywane Użytkownikowi mailowo na adres podany w trakcie Rejestracji.
  10. Jakiekolwiek prawa do Serwisu oraz oferowanych Kursów, Produktów i treści Newslettera, w tym w szczególności – choć niewyłącznie – autorskie prawa majątkowe, przynależą do Usługodawcy.
  11. Dla prawidłowego wykorzystywania z Serwisu, niezbędne jest Urządzenie ze stałym dostępem do Internetu i aktualną przeglądarką internetową opartą na silniku Chrome oraz prawidłowy, aktualny adres e-mail.
  12. Usługodawca zabrania wprowadzania jakichkolwiek zmian w Serwisie w tym dokonywania inżynierii zwrotnej jej kodu w celu zapoznania się z kodem źródłowym Serwisu jak również samodzielnego uzyskania dostępu do Produktów lub Kursów.
  13. Usługodawca zastrzega możliwość wystąpienia przerwy, w tym nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu, z uwagi m.in. na siłę wyższą, awarię sieci telekomunikacyjnych lub awarię infrastruktury technicznej lub awarię techniczną lub wystąpienia przerwy technicznej.
  14. Zapisanie się do Newslettera następuję poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu osadzonego w Serwisie. Wypełnienie formularza możliwe jest także poprzez uzupełnienie pojawiającego się okienka tzw. Pop-up, poprzez zapis na dedykowanej do tego stronie internetowej (tzw. Strona ładowania) lub poprzez formularz zapisu osadzonego w treści strony internetowej Serwisu. Po wypełnieniu formularza zapisu koniecznym jest potwierdzenie podanego przez Użytkownika adresu email (mechanizm double opt-in).
  1. ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU
  1. W celu zakupu Produktu lub uzyskania dostępu do wybranego Kursu Użytkownik, powinien wybrać na stronie Serwisu interesujący go Produkt lub Kurs, a następnie umieścić go w koszyku zakupowym.
  2. Bezpośrednio z procesu zakupowego lub poprzez wybranie ikony koszyka w Serwisie, Użytkownik jest przenoszony na stronę z zawartością koszyka. Określa ona wybory dokonane przez Użytkownika oraz cenę sprzedaży umożliwiając weryfikację planowanego zakupu przez Użytkownika.
  3. Wybranie przez Użytkownika przycisku Zamówienie powoduje przekierowanie Użytkownika do formularza zakupowego, w którym zobowiązany jest on podać dane niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży oraz wybrać sposób Płatności.
  4. Skorzystanie z przycisku Kupuję i Płacę powoduje zawarcie umowy sprzedaży wybranych przez Użytkownika Produktów lub uzyskania dostępu do Kursów.
  5. Użytkownik dokonując zakupu Produktu lub uzyskania dostępu do Kursu, jeżeli dokonuje zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wybraniu opcji dotyczącej uzyskania faktury VAT wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT drogą elektroniczną na podany podczas wypełniania formularza zakupowego adres poczty elektronicznej.
  6. Użytkownik uzyska dostęp do zakupionych przez siebie Produktów lub wykupionego dostępu do Kursów po uzyskaniu potwierdzenia wykonania płatności.
  7. Dostęp do zakupionych Produktów lub Kursów Użytkownik może uzyskać po zalogowaniu się w Serwisie w zakładce swojego profilu.
  8. Płatności obsługiwane są przez serwis Woocommerce Payments.
  9. Wszystkie podane w Serwisie ceny Kursów lub Produktów są cenami BRUTTO, co oznacza, że Użytkownik dokonuje opłaty we wskazanej kwocie, bez konieczności doliczania podatku VAT.
  10. W modelu Subskrypcyjnym Użytkownik otrzymuje dostęp do Kursów na powtarzające się cyklicznie odpłatne miesięczne okresy.
  11. W modelu Subskrypcyjnym Użytkownik uzyskuje dostęp do Kursu lub Produktu po zapłacie opłaty aktywacyjnej oraz zobowiązuje się do ponoszenia comiesięcznej opłaty, począwszy od kolejnego miesiąca od dnia zakupu. Płatność subskrypcyjna realizowana jest automatycznie w dniu miesiąca odpowiadającym dniowi, w którym dokonano zakupu Produktu lub Kursu. Płatność możliwa jest wyłącznie za pośrednictwem karty płatniczej Użytkownika podanej w momencie zakupu Subskrypcji. Dokonując zakupu Użytkownik wyraża zgodę na obciążanie jego karty płatniczej opłatą aktywacyjną oraz opłatami cyklicznymi wskazanymi w zamówieniu.
  12. W przypadku braku możliwości realizacji płatności za kolejny okres Subskrypcji, dostęp do Kursu lub Produktu zostanie zawieszony do momentu uregulowania płatności.
  13. Rezygnacja z Subskrypcji możliwa jest w każdej chwili. Opłaty pobrane za wykorzystany okres nie są zwracane, a dostęp do Kursu lub Produktu wygasa z ostatnim dniem danego miesiąca, za który płatność została uiszczona.
  14. Każdy Kurs lub Produkt jest szczegółowo opisany pod względem zawartości jego merytorycznej treści w dniu zakupu, oraz ewentualnych dodatkowych materiałów dostępnych w określonym czasie po zakupie.
  15. Przy zakupie Kursu lub Produktu w formie Subskrypcji:
   a) pobierana jest opłata aktywacyjna za pierwszy miesiąc subskrypcji;
   b) co miesiąc licząc od kolejnego miesiąca pobierana jest stała cykliczna opłata miesięczna wskazana w zamówieniu.
  16. Po wyborze metody płatności – pakiet z dostępem na 12 miesięcy lub w modelu Subskrypcyjnym – i dokonaniu zamówienia nie ma możliwości zmiany tej decyzji.
  17. Użytkownik nie może, bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Usługodawcy przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy.
  18. Usługa Newslettera będzie realizowana do czasu zakończenia subskrypcji Newslettera przez Użytkownika lub zakończenia wysyłania Newslettera przez Usługodawcę.
  19. Rezygnacja z usługi Newslettera polega na kliknięciu linku z informacją “Wypisuję się z Newslettera”.
  20. W celu rezygnacji z Newslettera Użytkownik może także wysłać do Usługodawcy na adres email sklep@architektkakomunikacji.shop wiadomość w której poprosi o usunięcie podanego przez siebie adresu email z listy mailingowej Newslettera.
  21. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który dokonał zakupu Produktu lub dostępu do Kursu, lub innych treści cyfrowych w serwisie w oparciu o art. 38 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 287.) zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi lub osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, ale dokonującej zakupu w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  22. W pozostałych przypadkach Użytkownik będący konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, ale dokonującą zakupu w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
  23. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy, Usługodawca może obciążyć go poniesionymi przez siebie uzasadnionymi kosztami takimi jak np. poniesione koszty prowizji operatorów płatności.
  24. Użytkownik, który nabył Produkt materialny, jest obowiązany zwrócić produkt Usługodawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Użytkownik ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Użytkownika o konieczności poniesienia tych kosztów.
  25. Do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wystarczy, że Użytkownik w terminie wskazanym w ust. 14 prześle na adres email sklep@architektkakomunikacji.shop skan lub wyraźne zdjęcie podpisanego własnoręcznie oświadczenia zawierającego:
  • wskazanie adresata jakim jest Usługodawca wraz z adresem pocztowym;
  • oświadczenie, w którym Użytkownik niniejszym informuję o swoim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi / zakupu towaru;
  • data zawarcia umowy;
  • imię i nazwisko Użytkownika;
  • adres Użytkownika;
  • podpis Użytkownika;
  • datę;

  lub takie oświadczenie wyśle na adres Użytkownika za pomocą operatora pocztowego.

  1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu wywołane na siłę wyższą, awarią sieci telekomunikacyjnych lub awarią infrastruktury technicznej lub awarią techniczną, atakiem hakerów, wystąpieniu przerwy technicznej oraz w przypadku, gdy Klient nie spełni wymagań opisanych w punkcie 2.11 Regulaminu.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu lub poszczególnych jej funkcjonalności, spowodowaną dokonywaniem przez Usługodawcę konserwacji, ulepszeń lub zmian technologicznych. O zmianach, które z uwagi na okres trwania ich wdrożenia, mogą w sposób istotny wpłynąć na komfort korzystania z Serwisu (przerwy techniczne) Użytkownicy, o ile będzie to możliwe, zostaną zawczasu powiadomieni w drodze stosownego komunikatu Usługodawcy.
  3. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Użytkowników na skutek korzystania z Usługi. Użytkownik powinien stosować odpowiednie aplikacje, oprogramowanie lub inne środki techniczne, w tym oprogramowanie chroniące prywatność, hasła oraz antywirusowe, w celu bezpiecznego korzystania z Serwisu, w szczególności Użytkownik powinien dochować należytej staranności podczas korzystania z bramki płatności jak również podczas składania poszczególnych zamówień.
  1. OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ i REKLAMACJE
  1. Użytkownik jest uprawniony w każdym czasie do zgłaszania uwag dotyczących nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu jak również do zgłaszania reklamacji pod adresem sklep@architektkakomunikacji.shop lub w sposób tradycyjny listownie na adres pocztowy Usługodawcy.
  2. Zgłoszenie powinno zawierać opis problemu. W przypadku zgłoszenia w formie elektronicznej, jeżeli jest to możliwe powinno być dokonane z adresu email użytego podczas Rejestracji.
  3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko oraz opcjonalnie: adres korespondencyjny lub adres e-mail), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.
  4. Jeżeli krótszy czas rozpatrzenia zgłoszeń nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca rozpatruje zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
  5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od danych kontaktowych podanych przez Użytkownika, przy czym domyślnym sposobem komunikacji jest poczta elektroniczna.
  6. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów, konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2019 poz. 114 z późn. zm.) może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
  1. PRAWA AUTORSKIE
  1. Prawa autorskie majątkowe do Kursów lub Produktów moferowanych w Serwisie jak również innych materiałów video lub fotografii lub dokumentów wykorzystanych i udostępnionych w Serwisie lub treści Newslettera przysługują Usługodawcy.
  2. Zabronione jest kopiowanie oraz powielanie Kursów lub Produktów, jak również innych materiałów video lub fotografii lub dokumentów wykorzystanych i udostępnionych w Serwisie lub treści Newslettera, jakąkolwiek techniką, w tym zabronione jest nagrywanie Kursów lub Produktów za pomocą programów służących do rejestracji obrazu video lub dźwięku lub urządzeń nagrywających obraz video lub dźwięk.
  3. Użytkownik jest upoważniony do wielokrotnego odtwarzania w Serwisie zakupionych Kursów w okresie, na jaki Kurs został udostępniony Użytkownikowi.
  4. Zabronione jest użyczanie, najem lub sprzedaż otrzymanych przez Użytkownika materiałów elektronicznych, w tym dokumentów w formacie pdf.
  5. Użytkownik jest upoważniony do korzystania z materiałów elektronicznych, w tym dokumentów w formacie pdf, wyłącznie w celach edukacyjnych realizowanych przez Użytkownika na własny użytek i osobiście.
  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin dostępny jest pod adresem www.architektkakomunikacji.shop/regulamin i może zostać utrwalony przez Serwis w wybranej przez niego formie.
  2. Prawem właściwym dla rozwiązywania sporów wynikających z Regulaminu, korzystania z usług oferowanych w Serwisie jest prawo polskie.
  3. Usługodawcy przysługuje prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania w Serwisie. Publikacja odbywa się poprzez aktualizację treści, do których odsyła stosowny link dostępny w Serwisie. Użytkownik, korzystając z Serwisu, akceptuje postanowienia Regulaminu w jego najnowszej wersji. Użytkownikowi przysługuje prawo do niezaakceptowania nowej treści Regulaminu, obowiązany jest w takim przypadku zawiadomić o tym Usługodawcę. Tego rodzaju zawiadomienie jednoznaczne jest z rezygnacją Użytkownika z korzystania z Serwisu.
  4. W przypadku odpłatnych wydarzeń na żywo takich jak konferencje, szkolenia i webinary, mających charakter edukacyjno – informacyjny, odbywających się w sposób stacjonarny, organizator będący w tym wypadku Usługodawcą zapewnia odpowiednią salę i napoje. Organizator nie zapewnia wyżywienia chyba, że w ofercie Produktu (wydarzenia) postanowiono inaczej.